[hfe_template id='35']

REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO
ZNAKI DOBRA 2019

1. Organizator
Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w
Poznaniu przy współpracy partnerów:
– Rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie,
– Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu,
– Radio Poznań w Poznaniu,
– Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera w Poznaniu,

2. Patron honorowy
–   Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Andrzej Stelamch

3. Cel konkursu
Nagrodzenie publikacji w wielkopolskiej prasie regionalnej, lokalnej i
sublokalnej, które promują dobro i przysparzają go w społeczeństwie,
zgodnie z cytatem autorstwa Stefana Żeromskiego: „Bo to nieprawda,
żebyśmy absolutnie nie wiedzieli co jest dobro. My wiemy, że jest dobro.
Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. Piękno ukazuje nam istotę spraw, ale
musi mieć na sobie szatę sztuki. Dobro zaś jest niewidzialne, jak nerw, a
sięga w ducha i działa w nim tajemnie, jak nerw sięga w ciało i działa w
nim.”

4. Uczestnicy konkursu
Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają wydawcy, redakcje prasowe,
redaktorzy  naczelni, stowarzyszenia dziennikarskie, a także sami autorzy.

3. Kryteria oceny materiałów prasowych
a) Spełnienie celu konkursu ( patrz punkt 2 ) oraz poprawność tekstu,  zarówno w formie, jak i w treści.
b) Do konkursu będą dopuszczone wszelkie gatunki dziennikarskie poza  informacją prostą (newsem).
c) Podmioty wymienione w pkt 4 mogą zgłosić nie więcej niż 3 różne teksty tego samego autora.
d) Do konkursowych materiałów prasowych nie będą zaliczane: filmy video, audycje radiowe, fotoreportaże, materiały z portali internetowych.

5. Tryb zgłaszania tekstów
a) Zgłoszone teksty w postaci wydruku komputerowego w Wordzie lub  innym edytorze tekstów, w formacie A4, w jednym egzemplarzu,  podpisane godłem autora, należy przesłać do dnia 10 marca 2019 roku  Pocztą Polską na adres: Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu,  Biuro Zarządu w    Wągrowcu, ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec, z
dopiskiem na kopercie „Znaki Dobra” (decyduje data stempla pocztowego).
b) Do wszystkich przesłanych materiałów musi być załączona „Karta  zgłoszenia udziału w konkursie” w zaklejonej kopercie z danymi autora.   Koperta ta musi być opatrzona tym samym godłem autora.
c) W konkursie mogą brać udział publikacje, które ukazały się w okresie od  1stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

5. Wyniki konkursu
a) O nagrodzie decyduje Kapituła „Znaki Dobra”, którą powoła Zarząd SPL spośród przedstawicieli organizatora i jego partnerów.
b) Decyzja o nagrodzie należy do Kapituły, jest nieodwołalna i ostateczna.
c) Decyzje o przyznaniu nagród będą podejmowane zwykłą większością głosów Kapituły.
d) Obrady Kapituły są poufne.

6. Nagrody
a) Nagrodami są kwoty pieniężne oraz emblemat/dyplom „Znaki Dobra”:
– I nagroda – 2000 zł,
– II nagroda – 1000 zł,
– III nagroda – 500 zł,
– Dwa wyróżnienia – po 250 zł,
– Nagroda specjalna Wyższej Szkoły Artystycznej,
– Nagroda specjalna Stowarzyszenia Prasy Lokalnej,
– Nagroda specjalna Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera.
b) Dodatkowe nagrody mogą fundować inni donatorzy i sponsorzy.
c) Kapituła zastrzega sobie prawo dokonania innego podziału nagród z
ogólnej puli pieniężnej 4000 zł.

7. Finał konkursu
a) Finał odbędzie się w 22 marca 2019 r. o godzinie 16.00 w Sali Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu, I piętro.
b) O terminie finału i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy konkursu  zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

8. Postanowienia końcowe
a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji  nagrodzonych prac na profilu SPL Facebooka oraz w innych mediach.
b) Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora w porozumieniu z Kapitułą.
c) Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu:
A. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec, tel. 67/26 23 334 jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu.
B. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień wynikających z regulaminu konkursu.
C. Podstawy prawne przetwarzania danych stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
⦁    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości liczbie określonych celów;
⦁    przetwarzanie jest niezbędne do udziału w konkursie, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do konkursu;
⦁    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez organizatora konkursu lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolność osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
D. Dane uczestnika konkursu mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
E. Odbiorcami danych uczestnika konkursu mogą być partnerzy, operatorzy pocztowi, firmy drukujące korespondencję, firmy archiwujące dokumenty, banki.
F. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez okres:
⦁    dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego organizatora będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
I.    a.zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
II.    b.wypełnienia obowiązku prawnego organizatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
⦁    dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu prasowego na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
⦁    dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
G. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej nie będzie przekazywać danych osobowych uczestnika konkursu   do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
H. Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
I. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
J. Dane uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.
Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu
Biuro Zarządu w Wągrowcu
ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 33 34, kom. 503 071 179

Uwaga! Regulamin konkursu i karta zgłoszenia umieszczone są również na profili Stowarzyszenia Prasy Lokalnej FB.

[hfe_template id='94']