O NAS

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych (dawniej Stowarzyszenie Prasy Lokalnej) jest najstarszym stowarzyszeniem lokalnych mediów w Polsce. Zrzesza wydawców i dziennikarzy polskiej prasy lokalnej, a w dobie dzisiejszej także wydawców i dziennikarzy lokalnych portali internetowych. Chodzi o redakcje działające na terenie zbliżonym do granic powiatu. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych lawinowo powstawały lokalne gazety – z reguły tygodniki, choć nie brakowało tytułów, które ukazywały się z mniejszą częstotliwością, a potem, z czasem przekształcały się w gazety ukazujące się raz w tygodniu. Po krótkim czasie okazało się, że i wydawcy, i dziennikarze tych z reguły obywatelskich gazet potrzebują jakiejś organizacji, dzięki której mogliby zaznaczyć swą obecność w świecie mediów i dodatkowo wymieniać się doświadczeniami. Potrzebna była też struktura, która mogłaby być dystrybutorem pomocy materialnej i wsparcia merytorycznego płynących w tamtym okresie z zagranicy. To była geneza powstania SPL w roku 1992. 

Stowarzyszenie zostało powołane w czasie Zjazdu założycielskiego, który odbył się w dniach 24 i 25 stycznia 1992 roku w Puszczykowie pod Poznaniem. Wzięło w nim udział około 240 wydawców, dziennikarzy i współpracowników reprezentujących około 70 czasopism lokalnych z całej Polski. Organizatorzy nie spodziewali się takiej frekwencji, więc obrady przeniesiono do Poznania. Założyciele w celach organizacji widzieli między innymi pomoc redakcjom w rozwoju bazy technicznej, szkoleniu zawodowym, organizowaniu różnych form współpracy, a także dbanie o etykę zawodową, i ochronę praw i reprezentowanie interesów członków.

Od początku istnienia Stowarzyszenie organizowało szkolenia i konkursy dla prasy lokalnej. Wydawało również poradniki dla dziennikarzy. Począwszy od roku 1992 regularnie odbywały się spotkania integracyjne dziennikarzy i wydawców prasy lokalnej.

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych przez cały czas swojego istnienia ściśle współpracuje z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu we współpracy z którym organizowano konkurs “Znaki dobra” oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w okresie do 2018 roku z Biblioteką Działyńskich z Poznania.

Od roku 2019 Stowarzyszenie nawiązało bliską współpracę z polskim oddziałem giganta technologicznego – GOOGLE. Dzięki tej współpracy rozpoczęto realizację ambitnych programów adresowanych do członków Stowarzyszenia. Należą do nich program transformacji technologicznej, programy szkoleniowe w ramach e-Journalism University oraz program badawczy i I Konkurs Dziennikarski Local e-Journalism Awards.

 

Stowarzyszenie było współorganizatorem lub organizatorem szeregu konferencji poświęconych problematyce mediów lokalnych, w tym między innymi z okazji 25-lecia swego istnienia na UAM w Poznaniu. Największym przedsięwzięciem zorganizowanym przez SPL było dwudniowe I Ogólnopolskie Forum Mediów Lokalnych. Lokalsi 4.0. Forum zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu firmy Google i we współpracy z gigantem technologicznym. W Forum wzięło udział ponad 120 uczestników z całego kraju. W lutym 2020 roku uczestniczyli oni w warsztatach, seminariach i wykładach poświęconych przede wszystkim nowym technologiom i wyzwaniom stojącym przed lokalnymi mediami w dobie współczesnej. 

W czasie pandemii COVID-19 SPL prowadził intensywne działania w zakresie edukacji pracowników lokalnych wydawnictw. W formule on-line zorganizowano cały szereg szkoleń, w których wzięło udział około dwieście osób. Stowarzyszenie było też inicjatorem seminarium w sprawie implemntacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, które odbyło się w grudniu w formie on-line z udziałem wielu wybitnych polskich medioznawców oraz praktyków. 

SPL jest także wydawcą lub współwydawcą publikacji poświęconych prasie lokalnej, jak choćby wydawnictwo z okazji 25-lecia istnienia organizacji zatytułowane „Stowarzyszenie Prasy Lokalnej od 25 lat buduje społeczeństwo obywatelskie”. 

Przez cały czas istnienia SPL zmieniła się w sposób rewolucyjny struktura rynku medialnego – coraz większe znaczenie mają media elektroniczne, a co za tym idzie zmieniają się także wyzwania stojące przed SPL. Wybrane w roku 2019 nowe władze Stowarzyszenia podjęły więc działania w kierunku pozyskania nowych funduszy oraz zdefiniowania na nowo podstawowych kierunków działania. Nawiązanie współpracy z Google wprowadziło pewnego rodzaju powtarzalność, szczególnie w zakresie szkoleń. Stowarzyszeniu udało się uzyskać wsparcie od potentata technologicznego Google w ramach prowadzonych przez tę firmę instrumentów wsparcia dla wydawców – Google News Initiative. 

Władze Stowarzyszenie Mediów Lokalnych

Obecny skład zarządu SML:

Piotr Piotrowicz – prezes zarządu

Członkami zarządu: Mateusz Orzechowski, Patryk Ślęzak

Komisję Rewizyjną tworzą: Bogdan Rojkowicz, Julia Piotrowicz

Prezesi Zarządu SML (dawniej SPL):

1992-1996 – Krystyna Sorbian-Góral

1996 – 2008– Lechosław Majchrzak

2008– 2019 – Jerzy Mianowski

Członkowie Stowarzyszenia: