STATUT STOWARZYSZENIA PRASY LOKALNEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Satutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

3. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w

rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność

społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku

publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

4. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub

jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku

do działalności pożytku publicznego.

6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku

publicznego, o której mowa w ust. 3.

7. Wszystkie formy działalności Stowarzyszenia będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności przy

uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto

Jarocin

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych

spraw może zatrudnić pracowników

§ 4

1. Stowarzyszenie używa pieczęci oraz znaku graficznego, których treść i wzór ustala Zarząd

Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia może zdecydować o wprowadzeniu odznaki SPL jako znaku

świadczącego o przynależności.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie lokalnych i sublokalnych mediów drukowanych i elektronicznych oraz dziennikarzy

w zakresie wypełniania ich podstawowych funkcji: informacyjnej, praktyczno- użytecznej,

psychospołecznej, integracyjnej, kontrolnej, opiniotwórczej, kulturalnej, promowaniu inicjatyw

lokalnych, reklamowo- ogłoszeniowej, rozrywkowej,

2. Pomoc członkom Stowarzyszenia w tworzeniu nowych tytułów oraz redakcjom mediów

lokalnych i sublokalnych w ich rozwoju i promocji, szczególnie pod względem edytorskim,

organizacyjnym i prawnym,

3. Reprezentowanie lokalnych i sublokalnych mediów oraz ich dziennikarzy na szczeblu

ponadlokalnym włącznie z obroną interesów tych podmiotów,

4. Dbałość o etykę zawodową dziennikarzy,

5. Pomoc redakcjom (wydawcom) w rozwoju bazy technicznej, kolportażu, promocji prasy lokalnej

oraz innych środków i mediów komunikacji społeczności lokalnych,

6. Organizowanie innych form pomocy i współpracy dla członków Stowarzyszenia,

7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej w zakresie ochrony i promocji zdrowia i

zapobieganiu uzależnieniom,

8. Prowadzenie działalności krzewiącej sport, turystykę i krajoznastwo,

9. Angażowanie społeczności lokalnych do udziału w upowszechnianiu dóbr kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego

10. Inicjowanie współpracy różnych środowisk w zakresie ochrony środowiska i edukacji

ekologicznej, przestrzegania bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom.

§ 6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) współpracę pomiędzy członkami Stowarzyszenia i redakcjami, polegającą przede wszystkim na

wymianie: wymianie doświadczeń i materiałów, użyczniu sprzętu, wspólnym wydawaniu insertów,

tworzeniu reklamowycj porozumień, podejmowaniu międzypowiatowych i międzygminnych

inicjatyw lokalnych,

b) mobilizowanie członków Stowarzyszenia do aktywnego udziału w budowie lokalnego

społeczeństwa obywatelskiego

c) współpracę międzynarodową,

d) przedstawienie organom administracji państwowej inicjatyw służących rozwojowi prasy lokalnej

oraz na rzecz społeczności lokalnych realizowanych przez tę prasę,

e) działalność szkoleniową, edukacyjną, profilaktyczną, animacyjną,

f) organizację I prowadzenie warsztatów, spotkań informacyjnych, konferencji tematycznych,

g) działalność wydawniczą,

h) gromadzenie środków na działalność statutową.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w

odrębnych przepisach.

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie

może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie

członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:

• zwyczajnych,

• wspierających,

• honorowych.

§ 8

Zwykłym i honorowym członkiem Stowarzyszenia może być wydawca, dziennikarz redakujący I

współredagujący gazetę, program radiowy, telewizyjny w szczegółności o zasięgu lokalnym I

sublokalnym oraz każda inna osoba fizyczna akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 9

Członkiem wspierającym może być osoba prawna.

§ 10

1. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej

przystąpieniem do Stowarzyszenia w drodze powzięcia stosownej uchwały.

2. Potwierdzeniem przynależności do Stowarzyszenia dla członków zwykłych może być

legitymacja, której wzór, zasady ewidencji i wydawania ustala Zarząd. Dcyzję o wprowadzeniu

legitymacji członkowskich podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 11

Od uchwały zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego

Zgromadzenia, które należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o odmowie

przyjęcia.

§ 12

Członek zwykły ma:

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2. Prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

3. Obowiązek opłacania składek,

4. Obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym

posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz

Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż

rok,

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu na wniosek Sądu Koleżeńskiego,

4. Zaprzestania działalności w Stowarzyszeniu, polegającej na braku wszelkiej aktywności,

5. Nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia,

6. Działania na szkodę Stowarzyszenia,

7. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw

publicznych

8. Śmierci członka

9. Każdorazowo decyzję o ustaniu członkostwa podejmuje zarząd Stowarzyszenia w drodze

powzięcia uchwały

§ 15

W przypadku wykluczenia uchwałą Zarządu, członkowi przysługuje prawo do odwołania sie do

Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty zawiadomienia w tej sprawie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

• Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

• Zarząd

• Komisja Rewizyjna.

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w

głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o

przeprowadzeniu głosowania tajnego w innych sprawach na żądanie nie mniej niż 1/3 uczestników.

3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie

organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu

organu.

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym

terminie, w drugim terminie, który przypada 30 minut po pierwszym, bez względu na liczbę

obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

5. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i

co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i

proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, który

przypada 30 minut po pierwszym.

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

• z własnej inicjatywy,

• na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

• na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku

bezczynności Zarządu.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca. Następnie Walne Zgromadzenie

dokonuje wyboru swojego przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

• określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

• uchwalanie zmian statutu,

• wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

• udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz

sprawozdań władz Stowarzyszenia,

• ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego

• rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

• podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

• podejmowanie uchwał w sprawie nadania lub pozbawiania członkostwa honorowego

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami

Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z od 2 do 5 członków, w tym prezesa wybieranego przez Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Zarządu wyłaniają ze swego grona wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza w

głosowaniu jawnym.

4. Członkiem Zarządu można być przez trzy kolejne kadencje.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należą:

• kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

• realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

• zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

• planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

• przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

• zwoływanie Walnego Zgromadzenia

2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów. W przypadku

równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

3. W imieniu Zarządu oświadczenia woli składają jego dwaj członkowie, w tym prezes lub

wiceprezes.

4. Zarząd pracuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 w tym przewodniczącego wybieranych przez Walne

Zgromadzenie Członkówi.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w

roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

• kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

• ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

• składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

• wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi

lub poszczególnym jego członkom,

• wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego

członka Zarządu,

• wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

• zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez zarząd w

terminie określonym Statucie

§ 25

1. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej może posiadać Biuro, którym kieruje dyrektor lub prezes SPL

2. Uchwałę w sprawie zatrudnienia dyrektora podejmuje Zarząd

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 26

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

• składki członkowskie,

• darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

• dotacje, subwencje, udziały, lokaty

• dochody z majątku stowarzyszenia,

• przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

§ 27

Odpłatną działalność pożytku publicznego stanowią (wg klasyfikacji PKD 2007):

– wydawanie książek (58.11.Z),

– wydawanie gazet (58.13.Z),

– wydawanie czasopism i pozostałych periodyków(58.14.Z),

– pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, nigdzie indziej nieklasyfikowane (85.59.B),

– działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

– pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)

– pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

(73.12.C)

– pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)

Rozdział VI

Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 28

1. Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia wymagaja uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej

większością 2/3 głosów obecnych podczas obrad.

2. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia