STATUT STOWARZYSZENIA MEDIÓW LOKALNYCH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§. 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Mediów Lokalnych i w dalszej części Statutu

zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną organizacją, której zadaniem jest

wspieranie niezależnych mediów.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 72261 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

5. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku

publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną

w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i

wolontariatu, na rzecz ogółu społeczności.

6. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna

lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku

publicznego i wolontariatu.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w

stosunku do działalności pożytku publicznego.

8. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku

publicznego, o której mowa w ust. 5.

9. Wszystkie formy działalności Stowarzyszenia będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności

przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§. 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz

jest miasto Jarocin

2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych.

§. 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia

swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§. 4

1. Stowarzyszenie używa pieczęci oraz znaku graficznego, których treść i wzór ustala

Zarząd Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia może zdecydować o wprowadzeniu odznaki Stowarzyszenia

Mediów Lokalnych jako znaku świadczącego o przynależności.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

§. 5

Celami Stowarzyszenia są:

1. wspieranie rozwoju lokalnych mediów oraz dziennikarzy w zakresie wypełniania ich

podstawowych funkcji: informacyjnej, praktyczno- użytecznej, psychospołecznej,

integracyjnej, kontrolnej, opiniotwórczej, kulturalnej, edukacyjnej, promowaniu

inicjatyw lokalnych, reklamowo- ogłoszeniowej, rozrywkowej;

2. podnoszenie poziomu merytorycznego i technologicznego mediów lokalnych;

3. pomoc członkom Stowarzyszenia w rozwoju i promocji mediów lokalnych,

szczególnie pod względem edytorskim, technologicznym, organizacyjnym i prawnym;

4. pomoc członkom Stowarzyszenia w tworzeniu nowych tytułów;

5. reprezentowanie mediów lokalnych oraz ich dziennikarzy na szczeblu ponadlokalnym;

6. działalność na rzecz kooperacji i podejmowania wspólnych inicjatyw mających na

celu poprawę sytuacji ekonomicznej wydawców mediów lokalnych;

7. promowanie zachowań zgodnych z etyką dziennikarską;

8. działalność naukowa, oświatowa, badawcza i kulturalna;

9. organizowanie innych form pomocy i współpracy dla członków Stowarzyszenia;

10. prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w zakresie ochrony i promocji

zdrowia i zapobieganiu uzależnieniom;

11. prowadzenie działalności krzewiącej sport, turystykę i krajoznawstwo;

12. ochrona interesów prawnych mediów lokalnych, w tym podejmowanie inicjatyw w

zakresie regulacji prawnych dotyczących mediów i kultury;

13. angażowanie społeczności lokalnych do udziału w upowszechnianiu dóbr kultury i

ochrony dziedzictwa narodowego;

14. inicjowanie współpracy różnych środowisk w zakresie ochrony środowiska i edukacji

ekologicznej, przestrzegania bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom;

15. propagowanie europejskich standardów przestrzegania praw człowieka.

§. 6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) współpracę pomiędzy członkami Stowarzyszenia, redakcjami i wydawnictwami,

polegającą przede wszystkim na:

– wymianie doświadczeń,

– tworzeniu porozumień reklamowych,

– podejmowaniu międzypowiatowych i międzygminnych inicjatyw lokalnych,

– wspieranie technologiczne i techniczne adresowane do mediów lokalnych,

b) pomoc prawną dla członków Stowarzyszenia;

c) mobilizowanie członków Stowarzyszenia do aktywnego udziału w budowie lokalnego

społeczeństwa obywatelskiego;

d) współpracę międzynarodową;

e) współpracę z organami władzy publicznej i samorządami oraz podmiotami

gospodarczymi;

f) przedstawienie organom administracji państwowej inicjatyw służących rozwojowi

mediów lokalnych;

g) współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i osobami fizycznymi

sprzyjającą realizacji celów Stowarzyszenia;

h) działalność szkoleniową, edukacyjną, profilaktyczną, animacyjną;

i) organizację i prowadzenie warsztatów, spotkań informacyjnych, konferencji

tematycznych;

j) publikację materiałów i informacji z prac Stowarzyszenia w internecie oraz w mediach

społecznościowych;

k) działalność wydawniczą;

l) organizację konkursów promujących jakościowe dziennikarstwo oraz nowatorskie

podejście wydawców do rozwoju mediów lokalnych;

m) reprezentowanie członków Stowarzyszenia we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach

ekonomicznych i gospodarczych na zasadzie głosu doradczego;

n) gromadzenie środków na działalność statutową.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach

określonych w odrębnych przepisach.

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i

nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§. 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków

wspierających i członków honorowych

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

4. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi rejestr członków.

§. 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe

Stowarzyszenia, będąca jednocześnie wydawcą lub przedstawicielem wydawcy mediów

lokalnych, dziennikarzem lub pracownikiem tego wydawnictwa tytułu, które spełnia łącznie

następujące warunki:

a) ma większościowy kapitał polski;

b) większościowego udziału nie posiada państwo, samorząd terytorialny, związek

zawodowy, partia polityczna, związek wyznaniowy.

§. 9

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Osoba

prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§. 10

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia.

§. 11

1. Członkiem Stowarzyszenia można zostać na podstawie pisemnej deklaracji osoby

zainteresowanej.

2. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje w formie uchwały Zarząd na podstawie

pisemnej deklaracji członkowskiej osoby zainteresowanej.

3. Uchwała o przyjęciu lub odmowie przyjęcia członka podlega zaskarżeniu do Walnego

Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie w tej sprawie należy złożyć w terminie

30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia.

4. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Członków na

wniosek Zarządu.

5. Członkostwa honorowego pozbawia uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

6. Potwierdzeniem przynależności do Stowarzyszenia dla członków zwykłych może być

legitymacja, której wzór, zasady ewidencji i wydawania ustala Zarząd Stowarzyszenia.

7. Decyzję o wprowadzeniu legitymacji członkowskich podejmuje Walne Zgromadzenie.

§. 12

Członek zwyczajny ma:

1. czynne i bierne prawo wyborcze;

2. prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia;

5. używania znaków Stowarzyszenia w prowadzonej działalności wydawniczej;

6. obowiązek opłacania składek;

7. obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia;

8. obowiązek terminowego opłacania składek członkowskich.

§. 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz

Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§. 14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie, po

uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;

2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres

dłuższy niż rok, po uprzednim pisemnym upomnieniu;

3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia

praw publicznych;

4. śmierci członka;

5. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego;

6. wykluczeniu przez Zarząd Stowarzyszenia z następujących powodów:

a) zaprzestania działalności w Stowarzyszeniu, polegającej na braku wszelkiej

aktywności,

b) nieprzestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów lub uchwał organów

Stowarzyszenia,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia.

7. Każdorazowo decyzję o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze

uchwały.

§. 15

W przypadku wykluczenia uchwałą Zarządu, członkowi przysługuje prawo do odwołania się

do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty

zawiadomienia w tej sprawie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§. 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

2. Zarząd Stowarzyszenia;

3. Komisja Rewizyjna.

§. 17

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego w innych

sprawach na żądanie nie mniej niż 1/3 uczestników. Wybór władz następuje spośród

nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:

a) ustania przynależności do Stowarzyszenia

b) zrzeczenia się mandatu

c) odwołania z pełnionej funkcji

4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wyboru dokonanego przez Walne

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do

głosowania w pierwszym terminie, który określony jest w zawiadomieniu o terminie i

miejscu odbywania się posiedzenia władz Stowarzyszenia; drugi termin przypada 30

minut po pierwszym, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze

postanowienia statutu stanowią inaczej. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez

względu na liczbę członków Stowarzyszenia uczestniczących w obradach Walnego

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

6. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§. 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia

osobiście lub przez pełnomocnika.

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

5. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia listami poleconymi,

pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną na co najmniej dwa tygodnie przed terminem

zgromadzenia, nie później niż na dzień 30 czerwca danego roku.

6. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę oraz miejsce odbywania się Walnego

Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, a także szczegółowy porządek obrad.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej obrady Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia mogą być przeprowadzone zdalnie za pomocą jednej z

platform streamingowych. W takim przypadku Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany

zapewnić wszystkim członkom Stowarzyszenia dostęp do właściwej platformy

streamingowej.

8. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Stowarzyszenia należy przekazać członkom

treść projektowanych zmian. W przypadku znacznego zakresu projektowanych zmian

należy dołączyć projekt nowego jednolitego tekstu statutu.

9. Zwołując Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zarząd wyznacza jednocześnie

pierwszy i drugi termin odbycia, przy czym drugi termin nie może być wyznaczony

wcześniej niż 30 minut od pierwszego terminu.

10. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłaszać do Zarządu Stowarzyszenia na piśmie

wnioski związane z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia najpóźniej na siedem dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia. Po tym terminie wnioski zostaną rozpatrzone w trakcie Walnego

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w trybie wolnych wniosków.

§. 19

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako

sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością

głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos

Przewodniczącego obrad.

3. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca. Następnie Walne

Zgromadzenie dokonuje wyboru swojego przewodniczącego i sekretarza.

4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

winno być:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdania

finansowego za ubiegły rok;

b) udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§. 20

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należą:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i zmian statutu oraz Regulaminu obrad Walnego

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji

Rewizyjnej Stowarzyszenia;

3. wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym wszystkich władz Stowarzyszenia,

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz

udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego;

6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia;

8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

9. podejmowanie uchwał w sprawie nadania lub pozbawiania członkostwa honorowego.

§. 21

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych

Stowarzyszenia;

d) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może też zwołać Komisja Rewizyjna w

przypadku bezczynności Zarządu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem dwóch

miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować tylko nad sprawami, dla

których zostało zwołane.

§. 22

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia w okresie

pomiędzy posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, reprezentuje je

na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z od 2 do 5 członków, w tym prezesa wybieranego przez Walne

Zgromadzenie.

3. Członkowie Zarządu wyłaniają ze swego grona wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza w

głosowaniu jawnym.

4. Członkiem Zarządu można być przez trzy kolejne kadencje.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§. 23

1. Do kompetencji Zarządu należą:

a) kierowanie całą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na

zewnątrz;

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

c) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;

d) podejmowanie uchwał i załatwianie spraw bieżących nie zastrzeżonych do kompetencji

innych władz Stowarzyszenia;

e) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia;

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

g) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w zakresie spraw gospodarczych;

h) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

j) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia na zasadach określonych w

Statucie Stowarzyszenia;

k) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów. W

przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w

szczególności w sprawach majątkowych, wymagane jest działanie dwóch członków

Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

4. Zarząd pracuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie

Członków.

5. Członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z

pełnioną funkcją.

6. Walne Zebranie Członków określa wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków

Zarządu z tytułu pełnienia ich funkcji w uchwale ich powołującej. Wynagrodzenie może

zostać także określone, zmienione lub zniesione w osobnej uchwale Walnego

Zebrania Członków.

§. 24

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 w tym przewodniczącego wybieranych przez

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§. 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszeni;

2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;

3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;

4. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium

Zarządowi lub poszczególnym jego członkom;

5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego

członka Zarządu;

6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez zarząd w

terminie określonym Statucie.

§. 26

1. Stowarzyszenie Mediów Lokalnych może posiadać Biuro, którym kieruje dyrektor lub

prezes SML

2. Uchwałę w sprawie zatrudnienia dyrektora podejmuje Zarząd

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§. 27

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie

b) darowizny, zapisy i spadki

c) środki pochodzące z ofiarności publicznej,

d) dotacje, subwencje, udziały, lokaty

e) dochody z majątku stowarzyszenia,

f) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

g) dochody z działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych

przepisach, służące realizacji celów statutowych

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

§. 28

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego stanowiącą działalność

gospodarczą następującego rodzaju określonego wg klasyfikacji PKD 2007:

– wydawanie książek (58.11.Z),

– wydawanie gazet (58.13.Z),

– wydawanie czasopism i pozostałych periodyków(58.14.Z),

– pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

– działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

(59.11Z)

– działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

– działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

– pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

(62.09.Z)

– działalność portali internetowych (63.12.Z)

– działalność agencji informacyjnych (63.91.Z)

– pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

(70.22.Z)

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, nigdzie indziej nieklasyfikowane (85.59.B),

– działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

– pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)

– pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

(73.12.C)

– pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

(73.12.D)

Rozdział VI

Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§. 29

1. Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych podczas obrad.

2. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa cel, na jaki ma być przeznaczony majątek

Stowarzyszenia oraz sposób pokrycia ewentualnych zobowiązań Stowarzyszenia