Regulamin Konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Mediów Lokalnych
"Local e-Journalism Awards 2023"

Art. 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs Stowarzyszenia Mediów Lokalnych “Local e-Journalism Awards 2023” organizuje Stowarzyszenie Mediów Lokalnych z siedzibą 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A,  zwane dalej Organizatorem. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej konkursu: www.localpress.pl.
 2. “Local e-Journalism Awards 2023” przyznawane będą za najlepsze materiały audio, teksty, zdjęcia, materiały internetowe oraz cyfrowe przedsięwzięcia medialne, które zostały opublikowane lub wyemitowane w lokalnych mediach cyfrowych w języku polskim między 1 stycznia 2023 roku a 31 grudnia 2023 roku.
 3. Dla potrzeb tego Konkursu Organizator definiuje lokalne media cyfrowe jako funkcjonujące w sieci Internet środki przekazu, które można wyodrębnić z krajowego systemu medialnego poprzez odwołanie się do dwóch podstawowych kryteriów: lokalnego zakresu zainteresowania i lokalnego zasięgu oddziaływania, przy czym lokalny zakres zainteresowania oznacza dominację w przekazie medialnym problematyki bezpośrednio lub pośrednio nawiązującej do miejscowej rzeczywistości społecznej, kulturalnej politycznej i gospodarczej, w której funkcjonuje dana, mniej lub bardziej wyraźnie wyodrębniona społeczność lokalna.
 4. W konkursie nie mogą uczestniczyć media lokalne, których wydawcą jest administracja rządowa, samorządy każdego szczebla oraz wydawnictwa, w których większościowe udziały posiadają administracja rządowa, samorządy każdego szczebla lub spółki prawa handlowego będące ich własnością.

Art. 2. Kategorie

Nagrody będą przyznawane w ośmiu kategoriach:

 • news
 • publicystyka
 • wywiad
 • najlepsze zdjęcie zrealizowane z użyciem drona
 • najlepsze zdjęcie zrealizowane konwencjonalnie
 • najlepszy materiał filmowy
 • najlepszy portal internetowy 
 • Nagroda Pro Publico Bono im. S. Bratkowskiego 

Art.3 Nagrody Specjalne

Organizator ustanawia Nagrodę Specjalną Local Creative Award dla redakcji, która wykazała się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w pracy redakcyjnej. 

Art.4 Zgłoszenia do konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać za pomocą Formularza zgłoszeniowego odpowiedniego dla danej kategorii, który dostępny jest na stronie www.localpress.pl
 2. Prace w kategoriach: news, publicystyka, wywiad, najlepsze zdjęcie zrealizowane z użyciem drona, najlepsze zdjęcie zrealizowane konwencjonalnie, najlepszy materiał filmowy mogą zgłaszać do konkursu dziennikarze, redaktorzy naczelni lub wydawcy. Zgłoszenia w kategoriach najlepszy portal internetowy, pro publico Bono oraz w kandydatury do Local Creative Awards są dokonywane przez wydawców lub redaktorów naczelnych.
 3. W kategoriach: news, publicystyka, wywiad, najlepsze zdjęcie zrealizowane z użyciem drona, najlepsze zdjęcie zrealizowane konwencjonalnie można zgłosić do konkursu łącznie nie więcej niż trzy prace jednego autora. 
 4. W kategorii najlepszy materiał filmowy – film można zgłosić do dwóch materiałów jednego autora.

Termin zgłaszania prac upływa 31 stycznia 2024 r.

Art.5 Jury i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Jury Konkursu powołuje Organizator.
 2. W skład jury wchodzą doświadczeni ludzie mediów zaproszeni przez Organizatora.
 3. Obrady jury prowadzi, bez prawa głosu, osoba wskazana przez Organizatora.
 4. Jury pracuje w dwóch etapach. W pierwszym dokonuje preselekcji zgłoszonych prac, wskazując do pięciu prac kandydujących do nagrody. Członkowie jury mają prawo do nie nominowania żadnego materiału z powodu niskiego poziomu ich prac. W drugim etapie wybierani są laureaci w poszczególnych kategoriach.
 5. Jury, nominuje do nagrody najlepsze spośród zgłoszonych materiałów i będzie się kierować następującymi kryteriami:
  1. wybitne walory warsztatowe,
  2. znaczenie materiału dla opinii publicznej,
  3. ciekawy, indywidualny charakter materiału,
  4. zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.
 6. Prace jury reguluje regulamin jury, będący dokumentem wewnętrznym organizatora
 7. W głosowaniu nad wyborem laureatów Konkursu – spośród nominowanych – każdemu z członków jury Konkursu przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu.
 8. W czasie finałowego posiedzenie jury przyznawane są nagrody w poszczególnych kategoriach. Nagrodę w danej kategorii uzyskuje ten z nominowanych materiałów, który uzyskał bezwzględną większość głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z materiałów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się dyskusję i ponowne głosowanie, w którym wystarczająca do wyłonienia zwycięzcy jest zwykła większość głosów.
 9. Obrady jury są tajne. Z obrad jury sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący jury i sekretarz jury.

Art. 6 Szczególne zasady dotyczące poszczególnych kategorii konkursu

 • NEWS i PUBLICYSTYKA

W Kategorii news i publicystyka oceniane są teksty związane z przekazywaniem informacji. Organizator nie wprowadza ograniczeń dotyczących tematyki.

Ponieważ internet nie ma ograniczeń przypisanych mediom drukowanym, w tej kategorii nie wprowadza się ograniczeń co do wielkości przekazu, ale zwraca się też uwagę na nowatorskie, niekonwencjonalne przekazywanie informacji, w tym wykorzystanie różnych możliwości, np. w pakietach z innymi przekazami, choćby materiałem fotograficznym, filmowym, podcastem itp. W tej kategorii jury będzie zwracać uwagę w szczególności na

 • ciekawy, indywidualny charakter, z wykorzystaniem niestandardowych możliwości przekazu
 • walory warsztatowe, w tym w szczególności językowe
 • znaczenie materiału dziennikarskiego dla społeczności lokalnej
 • uzyskanie interakcji z użytkownikami  
 •  WYWIAD

W tej kategorii regulamin zezwala na zgłoszenie wywiadu (rozmowy) w formie tekstu, nagrania dźwiękowego (podcast) lub dźwiękowo-wizualnego. Czas trwania podcastu lub nagrania dźwiękowo-wizualnego nie powinna przekraczać 30 minut. Nie wprowadza się żadnych ograniczeń dotyczących tematyki oraz typu wywiadu. 

W tej kategorii jury będzie zwracać uwagę w szczególności na:

 • ciekawy, indywidualny charakter, z wykorzystaniem niestandardowych możliwości przekazu
 • walory warsztatowe
 • cel wywiadu (informacyjny, kształtujący opinie odbiorców, kreujący wizerunek rozmówcy itp.)
 • znaczenie materiału dziennikarskiego dla społeczności lokalnej
 • uzyskanie interakcji z użytkownikami 
 • NAJLEPSZY LOKALNY PORTAL INTERNETOWY

Jury w szczególności zwróci uwagę na:

 • projekt, funkcjonalność, adaptację do urządzeń mobilnych
 • zawartość contentową (treść – czy jest lokalna, a jeśli nie w całości, to jaka część, na ile jest wszechstronna, wykorzystanie grafik, zdjęć, materiałów wideo itp.)
 • sposób prezentacji reklam, w tym reklam natywnych i contentowych, innowacyjność w zakresie przekazu reklamowego
 • trendy rozwojowe na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy (kształtowanie się liczby użytkowników, zmiana uczestnictwa)
 • umiejętność angażowania użytkowników
 • potencjał tworzenia subskrypcji i społeczności
 • zmiany technologiczne wprowadzone na portalu w ciągu ostatniego roku
 • kreatywność, intuicyjność użytkowania, projekt graficzny.
 • NAJLEPSZE ZDJĘCIE ZREALIZOWANE Z UŻYCIEM DRONA, NAJLEPSZE ZDJĘCIE ZREALIZOWANE KONWENCJONALNIE, NAJLEPSZY MATERIAŁ FILMOWY

Ta nagroda jest przyznawana autorom zdjęć, reportaży filmowych za szczególnie wyróżniające się prace, opublikowane na stronie internetowej.

Jury będzie brało pod uwagę w szczególności:

 • wartość artystyczną
 • wartość informacyjną i znaczenie dla społeczności lokalnej poruszanego tematu
 • poziom techniczny
 • kompozycję
 • w przypadku reportaży filmowych także montaż

W przypadku zdjęć wykonanych techniką konwencjonalną i z wykorzystaniem drona nie są dopuszczone do konkursu prace będące fotomontażem. 

Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie zdjęcia wykonane wyłącznie na terenie Polski oraz Ukrainy.

 • PRO  PUBLICO BONO  IM. STEFANA BRATKOWSKIEGO

Nagroda, co wyróżnia ją wśród innych, nie ma zamkniętego katalogu kategorii. Mogą być do niej zgłaszane ważne inicjatywy podejmowane przez lokalne redakcje, akcje społeczne realizowane z ich udziałem, ale także autorzy materiałów dziennikarskich podejmujących ważne społecznie tematy, w tym publikacje będące wynikiem śledztw dziennikarskich. Organizator nie wyklucza też wyróżniania osób szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną, poświęcających się dla innych, których postawa i poświęcenie są pokazywane w lokalnych mediach. Ważne, aby takie działania wpisywały się w ideę służby publicznej mediów.

 • LOCAL CREATIVE AWARD

Nagroda zostanie przyznana portalowi, który wprowadza do codziennej praktyki działania rozwiązania o charakterze wykraczającym poza przeciętność. Można tutaj wymienić szczególne duże znaczenie sztucznej inteligencji, informacji video, wprowadzanie podcastów, storytelling, fotocasty, ale także ciekawe modele biznesowe, kreowanie możliwości monetyzacji. Innowacje mogą też dotyczyć budowania relacji z użytkownikami.

Art. 7 Nagrody

 1. Laureaci/laureatki nagrody “Local e-Journalism Awards 2023” w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną.

W kategoriach:

 1. news – I nagroda – 3000 zł, II nagroda – 2000 zł, III nagroda 1000 zł
 2. zdjęcie wykonane techniką konwencjonalną – I nagroda – 3000 zł, II nagroda – 2000 zł, III nagroda 1000 zł
 3. zdjęcie wykonane z użyciem drona – I nagroda – 3000 zł, II nagroda – 2000 zł, III nagroda 1000 zł
 4. w kategorii publicystyka – I nagroda w wysokości 3000 zł, II nagroda – 2000 zł, III nagroda 1000 zł
 5. w kategorii wywiad – I nagroda w wysokości 3000 zł, II nagroda – 2000 zł, III nagroda 1000 zł
 6. w kategorii film – nagroda w wysokości 5000 zł
 7. w kategorii najlepszy portal internetowy nagroda – 5000 zł
 8. Nagroda Pro Publico Bono im. red. Stefana Bratkowskiego – 5000 zł
 9. w kategorii Local Creative Award  – 5000 zł
 1. Nagroda pieniężna przyznana w kategoriach: news, publicystyka, wywiad, zdjęcie wykonane konwencjonalne, zdjęcie wykonane przy użyciu drona, materiał filmowy przekazywana jest na numer konta bankowego wskazany przez laureata w oświadczeniu. Organizator wypłaca nagrodę z potrąceniem należnego 10 proc. podatku od nagrody.
 2. Nagroda pieniężna przyznana w kategoriach: najlepszy portal, pro publico bono oraz Local Creative Award przekazywane są na numer konta bankowego wydawcy, wskazany w oświadczeniu. 
 3. W przypadku, gdy nagrodę otrzymuje więcej niż jeden autor (jedna osoba), jest ona przelana na konto osoby wskazanej przez nagrodzonych, a wyróżnieni dzielą się nią w równych częściach.
 4. Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są przez Organizatora i podawane do wiadomości na stronie www.localpress.pl.
 5. Nagrody są finansowane przez Organizatora Konkursu oraz przez jego sponsorów i mecenasów.

Art. 8 Uregulowania w sprawie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Stowarzyszenie Mediów Lokalnych z siedzibą: 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A, Organizator Konkursu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w Konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, media) imion i nazwisk Zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w Konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
  1. dostępu do podanych danych osobowych,
  2. żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 7. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania Konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.
 8. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa, np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych.
 9. W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press do czasu jej wycofania.
 10. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora: e- mail: [email protected], listowny: ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin.

Art. 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby nominowane w poszczególnych kategoriach oraz nagrodzone, zostaną powiadomione o werdykcie kapituły konkursu telefonicznie lub e-mailowo. 
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w marcu 2024 r. podczas gali finałowej konkursu. 
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nominowanych i nagrodzonych materiałów tekstowych, fotograficznych i wideo w wydawnictwach promujących Konkurs, na portalu www.localpress.pl oraz w prowadzonych mediach społecznościowych. Art. 6 – Przetwarzanie danych osobowych i postanowienia końcowe 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku oraz autorskiego utworu uczestnika. 
 7. Więcej informacji na temat konkursu udziela: Biuro Zarządu, Julia Piotrowicz e-mail: [email protected]