Praa lokalna w obliczu epidemii koronawirusa

Prasa lokalna w obliczu epidemii koronawirusa

Wydawcy prasy lokalnej wystosowali wspólny list do Mateusza Morawieckiego – Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracają się z apelem do Premiera, aby z uwagą przyjrzała się sytuacji lokalnych wydawnictw prasowych, które są najsłabszym ekonomicznie i najbardziej wrażliwym ogniwem rynku medialnego

Trudna sytuacja gospodarcza związana z pandemią koronawirusa ma destrukcyjny wpływ na wydawnictwa lokalne. Być może wiele lokalnych gazet zniknie na zawsze z wydawniczej mapy Polski. Dlatego Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej wystosowało do Premiera list. Poniżej publikujemy jego treść.

Prasa lokalna w obliczu zagłady – list do Premiera

Szanowny Panie Premierze!

W trudnej rzeczywistości wywołanej pandemią koronawirusa, niezwykle istotną rolę spełnia prasa, nie tylko przekazując informacje, ale przede wszystkim edukując czytelników oraz integrując ich wokół idei wspólnych działań zmierzających do ograniczenia wpływu epidemii na codzienne życie.

Obok żywności i środków higienicznych, prasa staje się towarem pierwszej potrzeby i powinna być skutecznie dostarczana do każdego miejsca w Polsce. Dziennikarze wypełniają swoją misję nie- jednokrotnie z rzeczywistym narażeniem życia pokazując w sposób autentyczny, na czym polega mi- sja środków przekazu i ich służba społeczeństwu.

Szczególnie ważną rolę odgrywa przy tym prasa lokalna, dostarczająca na bieżąco najważniejsze informacje dotyczące najbliższego otoczenia i sytuacji danego regionu.

Rola ta jest tym większa, iż tytuły lokalne docierają często do osób, które nie potrafią korzystać z internetu, a nawet jeśli sobie radzą z obsługą komputerów czy telefonów – często nie potrafią krytycznie analizować i wyselekcjonować wartościowych informacji.

Obecnie jednak prasa lokalna z dnia na dzień została postawiona w niezwykle trudnej sytuacji. Akcja „pozostań w domu” i systematycznie wprowadzane zakazy i ograniczenia przekładają się w sposób oczywisty na spadek sprzedaży czasopism i na przychody wydawnictw.

Szczególnie dotkliwe jest to, że – jak wynika z zebranych przez nasze organizacje informacji – ze względu na ograniczenie funkcjonowania wielu przedsiębiorstw z dnia na dzień odwołano także zlecenia ogłoszeń i reklam publikowanych przez lokalne firmy w prasie i na stronach internetowych tygodników lokalnych,.

Spadek przychodów reklamowych wynosi czasem do niemal 80%! Wy- dawcy nie mają obecnie środków na wypłatę pensji, a dziennikarze zatrudnieni na kontraktach utracili swoje źródła dochodów. Należy też wskazać, że lokalne wydawnictwa prasowe, to prywatne firmy, niewielkie, często rodzinne, ale odgrywające znaczącą rolę na lokalnych rynkach pracy.

Zwracamy się do Pana Premiera z apelem, aby z uwagą przyjrzała się sytuacji lokalnych wydawnictw prasowych, które są najsłabszym ekonomicznie i najbardziej wrażliwym ogniwem rynku medialnego, będącego wszakże istotnym elementem polskiej kultury narodowej i systemu informacyjnego Polski.

Ewentualny upadek polskiej prasy lokalnej oznaczać będzie niepowetowaną stratę dla Polski, dla polskiej demokracji i kultury.

Przedstawiamy do rozważenia przez Pana Premiera nasze propozycje rozwiązania tej trudnej dla środowiska sytuacji i wdrożenia – obok ogólnego państwowego systemu wsparcia dla polskiej go- spodarki – pewnych szczególnych rozwiązań mogących wspomóc lokalnych wydawców.

  1. 1)  wsparcie prasy lokalnej przez publikację płatnych rządowych ogłoszeń i komunikatów do ludności;
  2. 2)  okresowe, co najmniej sześciomiesięczne zwolnienie wydawców z zapłaty ZUS, pod wa- runkiem wykazania wypłaty wynagrodzeń dla pracowników;
  3. 3)  wprowadzenie zerowej stawki VAT dla sprzedaży prasy lokalnej;
  4. 4)  wypłata przez okres 6 miesięcy formie nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa środków na bieżące pokrycie czynszów, rachunków za prąd, gaz itp.;
  5. 5)  nieoprocentowana pięcioletnia pożyczka w wysokości przychodu ze sprzedaży za ostatnie sześć miesięcy, pod warunkiem utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia;

Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej oraz całe środowisko wydawców i dziennikarzy wierzą, że z uwagi na wielką rolę kulturotwórczą, społeczną i gospodarczą prywatnej lokalnej prasy, Rząd RP podejmie stosowne działania mające osłonić lokalne wydawnictwa przed trudnościami, które są efektem epidemii koronawirusa.

List podpisali: Ryszard Pajura – Prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Piotr Piotrowicz – Prezes Stowarzyszenia Prasy Lokalnej Bogusław Chrabota- Prezes Izby Wydawców Prasy