BGK wspiera globalnie i lokalnie

Rozmowa z Krzysztofem Antczakiem, dyrektorem Regionu Wielkopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Antczak- dyrektor regionu Wielkopolskiego BGK

Dzisiaj nasze serca są z Ukrainą, na naszych oczach zmienił się świat, do kraju napływają uchodźcy.

Tak. Ta pomoc i wsparcie dla naszych sąsiadów jest dzisiaj potrzebą numer jeden. Bank Gospodarstwa Krajowego mocno zaangażował się w pomoc uchodźcom. W imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otwarliśmy specjalne konto, na które można już wpłacać pieniądze na pomoc naszym sąsiadom, a wszystkie wpłaty trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Możliwość wpłat na to konto poprzez swój system uruchomił już także BLIK.
Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002
Odbiorcą jest : Narodowy Bank Ukrainy, a w tytule przelewu wpisujemy: Wsparcie dla Ukrainy. Wpłat należy dokonywać w złotówkach.
Jako Bank Gospodarstwa Krajowego przekazaliśmy darowiznę w wysokości 30 mln zł na pomoc Ukrainie.
Wspieramy też działania pomocowe dla uchodźców, którzy już przekroczyli naszą granicę. Nasi wolontariusze działają w całej Polsce w punktach pomocy.

Zaangażowanie społeczne to ważny element strategii BGK?

Tak, to jeden z jej filarów zewnętrznych. Cały ubiegły rok był czasem intensywnej pracy nad modelem biznesowym BGK. Realizujemy swoją misję wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski już od prawie 100 lat, a teraz, zgodnie z nową strategią, chcemy być liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważonego, czyli takiego który zapewni kolejnym pokoleniom lepsze warunki życia i możliwość dalszego rozwoju.
Dążymy do równowagi pomiędzy efektywnością prowadzonych działań biznesowych, a ich wpływem na środowisko naturalne i jakość życia w Polsce. Dlatego finansowanie przedsięwzięć mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska jest bardzo ważną częścią działalności BGK.

Jak ta strategia będzie realizowana w praktyce?

Nasz model biznesowy to osiem programów, które obejmują takie obszary jak: rozwój przemysłu, przedsiębiorczości, infrastruktury, ale też energetykę, mieszkalnictwo, spójność terytorialną i społeczną, ochronę zdrowia i finanse publiczne. Zakładamy, że będziemy zwiększać zaangażowanie w finansowanie gospodarki o niemal 10 proc. średniorocznie.

A jak się to przekłada na lokalne warunki, np. dla samorządów, które zawsze szukają środków na inwestycje?

Samorządom i spółkom komunalnym oferujemy cały wachlarz instrumentów finansowych. Nasze programy wspierają miejsca pracy, dostęp do mieszkań, czystego powietrza, poprawiają dostępność budynków i infrastruktury publicznej. Realizujemy projekty we wszystkich regionach Polski.
Z końcem października ubiegłego roku zakończyła się pierwsza edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Po pierwszym naborze decyzję o przyznaniu dofinansowania otrzymały prawie wszystkie samorządy w Polsce – 2786 jednostek samorządu terytorialnego. Samorządom przyznano dofinansowanie na ponad 4 tysiące projektów na łączną kwotę blisko 24 mld zł. Do końca lutego samorządowcy mogli składać wnioski w drugiej edycji programu. Sumy mogą robić wrażenie, bo największe dofinansowanie przyznane w pierwszej edycji programu wyniosło ponad 160 milionów złotych, a na każdą inwestycję przypadło średnie dofinansowanie w wysokości 6 mln zł.
Samorządy mogły złożyć 3 wnioski na projekty, które obejmowały m.in. budowę i modernizację infrastruktury drogowej, zakup lub remont taboru kolejowego czy tramwajowego. Nowością drugiej edycji był specjalny, dodatkowy nabór dla JST, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Kolejnym instrumentem jest linia pożyczkowa dla miast średniej wielkości, którą uruchomiliśmy we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – w pierwszej kolejności dla miast o liczbie mieszkańców w przedziale 50-100 tys. W skali kraju to pożyczki o łącznej wysokości 700 mln zł.

Chodzi o pobudzanie rozwoju w dłuższej perspektywie?

Zdecydowanie tak. Środki te wesprą także finansowo przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletnich planach inwestycyjnych, z których wiele odpowiada założeniom zrównoważonego rozwoju.

Czy któreś z miast skorzystało już ze środków EBI i BGK?

Tak, Ostrów Wielkopolski. Kwota 110 mln zł wsparła niemal połowę wydatków na inwestycje zaplanowane przez tamtejszy samorząd, na tzw. Ostrowski Ekspres Inwestycyjny, czyli aż 100 różnych zadań, które tworzą program zrównoważonego rozwoju miasta. Kolejne miasta mogą starać się o sfinansowanie nawet 70 proc. kosztów inwestycyjnych, a okres finansowania umowy pożyczkowej wynosi nawet do 25 lat.

Na co można przeznaczyć te środki?

Na realizację różnych projektów rozwoju obszarów miejskich, np. budowę, rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej, na zrównoważony transport, w tym np. autobusy niskoemisyjne, tramwaje, nowoczesne zajezdnie, działania mające na celu integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniom, ale także przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: zazielenianie obszarów miejskich czy retencję wód opadowych. Współpracujemy od lat bardzo blisko z jednostkami samorządu terytorialnego, znamy ich potrzeby i dlatego proponujemy rozwiązania korzystne dla gmin. Także i ten instrument finansowy, przeznaczony dla średnich miast, łączy korzystne warunki i elastyczny charakter pożyczek udzielanych przez EBI z wiedzą ekspertów BGK.
Właśnie taką inwestycją, odpowiadającą na potrzeby społeczne, jest Park Wodny w Ostrowie Wielkopolskim. W styczniu br. podpisaliśmy umowę ze spółką Ostrowskie Inwestycje Sportowe na budowę wodnego parku zabaw na obrzeżach miasta. Kompleks będzie pełnił funkcję rekreacyjną i rehabilitacyjną. Będą w nim organizowane specjalne zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i dla seniorów. Ma zostać ukończony w 2024 roku.

Czy BGK oferuje samorządom alternatywne formy pozyskania środków?

Tak, m.in. emisję obligacji. To specjalistyczne finansowanie, korzystne dla samorządów oraz spółek komunalnych (obligacje przychodowe), ponieważ umożliwia sfinansowanie projektów wymagających dużego nakładu środków. Mamy dużą wiedzę i doświadczenie w tym temacie, i efektywnie wspieramy naszych klientów w takich emisjach. Zastosowanie takich rozwiązań odpowiada na obecne potrzeby rynku. Widzimy konieczność stymulacji oferty dla samorządów i spółek komunalnych oraz zapewnienia stabilizacji rynku. Poprzez obligacje przychodowe możemy pomóc spółkom komunalnym realizować ich inwestycje, podnosić jakość życia mieszkańców, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Emisję obligacji przychodowych przeprowadziliśmy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie. Dzięki pozyskanym środkom MPWiK zrealizuje inwestycje strategiczne, w tym zmodernizuje i rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Henrykowie oraz przeprowadzi modernizację systemu wodociągowego w Gminie Lipno. Inwestycje te zapewnią na kolejne kilkadziesiąt lat bezpieczeństwo odbioru ścieków i dostaw wody oraz wyraźnie ograniczą bieżące koszty eksploatacyjne, znacznie poprawiając między innymi efektywność energetyczną.
Z obserwacji Banku Gospodarstwa Krajowego – jako instytucji dla której finansowanie projektów komunalnych jest kluczowym obszarem działalności – wynika, że obligacje cieszą się niesłabnącą popularnością wśród samorządów.

Jeszcze kilka słów o rewitalizacjach, tych dokonanych oraz planowanych…

Obecnie, jako Region Wielkopolski BGK, realizujemy kolejny projekt rewitalizacyjny wraz z Departamentem Programów Europejskich. Jest to modernizacja budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. Powstanie tu baza do realizacji działań sportowych Gminnego Ośrodka Sportu, a także działań ukierunkowanych na dzieci i młodzież.
Pierwszy projekt został ukończony w 2012r., wtedy w Koźminie rozpoczął działalność Ośrodek Kultury, gdy zaadaptowano i rozbudowano budynek starej gazowni. Na zdegradowanym terenie miasta w 14 miesięcy powstał wielofunkcyjny obiekt mieszczący obecnie pracownie modelarskie, studio nagrań, salę konferencyjno-widowiskową, salę baletową, a także scenę małych form teatralnych. Była to pierwsza w Europie zakończona inwestycja infrastrukturalna współfinansowana ze środków unijnej Inicjatywy JESSICA, wdrażanej w Wielkopolsce przez Bank Gospodarstwa Krajowego (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).
Sukces pierwszego wspólnego przedsięwzięcia zaowocował realizacją w 2015 r. drugiego projektu rewitalizacyjnego w ramach JESSICA, gdzie w wyniku rozbudowy i adaptacji byłego budynku przychodni zdrowia w Koźminie Wielkopolskim powstało jedenastooddziałowe Przedszkole Publiczne dla 250 dzieci.
W ubiegłym roku BGK przystąpił do realizacji trzeciego projektu rewitalizacyjnego, tym razem z Jessica2 z Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje adaptacje byłego budynku dydaktycznego na potrzeby administracji publicznej. W tym przedsięwzięciu szacowanym na ok. 3 mln zł powstaną dwie sale sesyjne i sala ślubów, nową siedzibę uzyskają także władze miasta. Zadanie jest już w końcowej fazie realizacji.

A w samym Poznaniu?

Kamienica przy ul. Wieniawskiego w ścisłym centrum Poznania należąca do Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Inwestycja wystartowała dzięki preferencyjnej pożyczce Jessica2, a także z kredytów BGK. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków i wraz z otoczeniem podlega ochronie konserwatorskiej. Funkcję mieszkalną zastąpią funkcje edukacyjne i naukowo-badawcze. Znajdą się tam laboratoria i sale wykładowe, z których korzystać będą nie tylko naukowcy

Tyle o inwestycjach dla samorządów, a przedsiębiorcy?

Nasz model biznesowy to osiem programów, dwa z nich dotyczą bezpośrednio przedsiębiorców. Rozwój przemysłu, gdzie chcemy wspierać rozwój tych sektorów, które wykorzystują rozwiązania przemysłu 4.0 i/lub produkujących nowe technologie oraz Rozwój przedsiębiorczości. Tu postawiliśmy przed sobą cel, aby zapewnić jak największej liczbie MŚP dostęp do instrumentów finansowania płynnościowego i rozwojowego, dostosowanych do potrzeb firm tego sektora, oczywiście we współpracy z sektorem finansowym, w tym z bankami spółdzielczymi.
Transformacja energetyczna i cyfrowa firm to dziś konieczność. Zeroemisyjna gospodarka oraz automatyzacja przemysłu to kierunek, w którym powinniśmy podążać. Pandemia COVID-19 spowodowała, że przedsiębiorstwa stanęły przed ogromnym wyzwaniem zachowania ciągłości biznesowej i koniecznością znacznie szybszego reagowania na zmieniające się otoczenie rynkowe. Przyczyniło się to do wzrostu znaczenia technologii
Zachęcamy zatem do zapoznania się z rozwiązaniami dla przedsiębiorców na naszej stronie: www.bgk.pl. Zapraszamy też na organizowane cyklicznie webinary. Informacje o wszystkich inicjatywach Regionu Wielkopolskiego BGK możecie Państwo zawsze znaleźć w zakładce aktualności na naszej stronie. Zawsze też zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Składowej 5. Bezpośrednia rozmowa naszego eksperta z przedsiębiorcą pozwala najlepiej ocenić potrzeby danej firmy i dobrać najefektywniejszą formę wsparcia

Niniejsza publikacja nie stanowi (a) badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia 565; bądź (b) doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; bądź (c) usługi badawczej w rozumieniu § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, bądź (d) zachęty do nabywania, zbywania, działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji; bądź (e) porady inwestycyjnej, podatkowej, prawnej, lub innego typu; bądź (f) oceny lub zapewnienia opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe nią objęte; bądź (g) oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Infolinia: 801 598 888, +48 22 599 8888 Faks: +48 22 627 03 78 e-mail: [email protected] Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.