Regulamin Konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Mediów Lokalnych
"Local e-Journalism Awards 2021"

Art. 1. Postanowienia ogólne

Konkurs o Nagrodę Stowarzyszenia Mediów Lokalnych “Local e-Journalism Awards 2021” organizuje Stowarzyszenie Mediów Lokalnych z siedzibą 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A,  zwane dalej Organizatorem. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej konkursu www.localpress.pl.

Nagroda “Local e-Journalism Awards 2021” przyznawana będzie za najlepsze materiały audio, teksty, zdjęcia i fotorelacje, materiały internetowe oraz cyfrowe przedsięwzięcia medialne, które zostały opublikowane lub wyemitowane w lokalnych mediach cyfrowych w języku polskim między 1 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2021 roku.

Dla potrzeb tego Konkursu Organizator definiuje lokalne media cyfrowe jako funkcjonujące w sieci Internet środki przekazu, które można wyodrębnić z krajowego systemu medialnego poprzez odwołanie się do dwóch podstawowych kryteriów: lokalnego zakresu zainteresowania i lokalnego zasięgu oddziaływania, przy czym lokalny zakres zainteresowania oznacza dominację w przekazie medialnym problematyki bezpośrednio lub pośrednio nawiązującej do miejscowej rzeczywistości społecznej, kulturalnej politycznej i gospodarczej, w której funkcjonuje dana, mniej lub bardziej wyraźnie wyodrębniona społeczność lokalna.

Termin zgłoszeń: od 28 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022

W konkursie nie mogą uczestniczyć media lokalne, których wydawcą jest administracja rządowa, samorządy każdego szczebla oraz wydawnictwa, w których większościowe udziały posiadają administracja rządowa, samorządy każdego szczebla lub spółki prawa handlowego będące ich własnością.

Art. 2. Kategorie

Nagrody będą przyznawane w sześciu kategoriach:

 1. News
 2. Najlepsze zdjęcie i najlepsza fotorelacja
 3. Reportaż filmowy/film/materiał wideo
 4. Najlepszy portal internetowy w dwóch kategoriach – do 150 tys. u miesięcznie i od 150 tys. do 500 tys. u miesięcznie
 5. Nagroda Pro Bono Publico im. S. Bratkowskiego
 6. Nagrody Specjalne, o których mowa w Art.3 niniejszego Regulaminu

Art.3 Nagrody Specjalne

Organizator ustanawia następujące Nagrody Specjalne:

Nagrodę Specjalną Local Creative Award dla redakcji, która wykazała się innowacyjnym podejściem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej.

Nagrodę Specjalną Local Economy Award dla dziennikarza lub redakcji wyróżniających się profesjonalizmem, wysoką jakością i obiektywną prezentacją tematów dotyczących lokalnych problemów gospodarczych.

Art.4 Zgłoszenia do konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać za pomocą Formularza zgłoszeniowego odpowiedniego dla danej kategorii. 
 2. Teksty w kategoriach 1-3 oraz w do nagrody Local Economy Awards mogą zgłaszać do konkursu dziennikarze, redaktorzy naczelni lub wydawcy. Zgłoszenia w kategoriach 4 i 5 Local Creative Awards są dokonywane przez wydawców lub redaktorów naczelnych
 3. W kategoriach 1-3 oraz do Nagrody Specjalnej Local Economy Award można zgłosić do konkursu łącznie nie więcej niż trzy prace jednego autora.
 4. W kategorii zdjęcie, fotorelacja, fotoreportaż można zgłosić nie więcej niż trzy zdjęcia jednego autora i jeden jego fotoreportaż składający się z maksymalnie 10 zdjęć. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie zdjęcia wykonane wyłącznie na terenie Polski.
 5. W kategorii – materiały wideo, można zgłosić do dwóch materiałów wideo jednego autora. 
 6. W kategorii Pro Bono Publico im. S. Bratkowskiego dopuszczalne są 3 zgłoszenia pochodzące z jednej redakcji

Art.5 Jury i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Jury Konkursu powołuje Organizator
 2. W skład jury wchodzą doświadczeni ludzie mediów zaproszeni przez Organizatora
 3. Obrady jury prowadzi, bez prawa głosu, osoba wskazana przez Organizatora. Może nią być jeden z członków jury.
 4. Jury pracuje w dwóch etapach: w pierwszym dokonuje preselekcji zgłoszonych prac. Po przeprowadzeniu głosowania jury w każdej kategorii ma prawo wskazać do pięciu materiałów. Członkowie jury mają prawo do nie nominowania żadnego materiału z powodu niskiego poziomu ich prac.
 5. Jury, nominując do nagrody najlepsze spośród zgłoszonych materiałów, będzie się kierować następującymi kryteriami:
  •  wybitne walory warsztatowe,
  • znaczenie materiału dla opinii publicznej,
  • ciekawy, indywidualny charakter materiału,
  • zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.
 6. Szczególne zasady dotyczące Kategorii NEWS

  W Kategoriii NEWS oceniane są teksty związane z przekazywaniem wiadomości. Organizator nie wprowadza ograniczeń dotyczących tematyki.

  Ponieważ internet nie ma ograniczeń przypisanych mediom drukowanym, w tej kategorii nie wprowadza się ograniczeń co do wielkości przekazu, ale zwraca się też uwagę na nowatorskie, niekonwencjonalne przekazywanie informacji, w tym wykorzystanie różnych możliwości, np. w pakietach z innymi przekazami, choćby materiałem fotograficznym, filmowym, podcastem itp. W tej kategorii jury będzie zwracać uwagę w szczególności na:

  • ciekawy, indywidualny charakter przekazu, z wykorzystaniem niestandardowych możliwości przekazu
  • walory warsztatowe, w tym w szczególności językowe
  • znaczenie materiału dziennikarskiego dla społeczności lokalnej
  • uzyskanie interakcji z użytkownikami
 7. Szczególne zasady dotyczące Kategorii NAJLEPSZY LOKALNY PORTAL INTERNETOWY

  Oceniając lokalne portale internetowe jury przyzna dwie nagrody:

  • w kategorii portali do 150 tys. użytkowników miesięcznie
  • w kategorii od 150 tys. do 500 tys. użytkowników miesięcznie

  Jury w szczególności zwróci uwagę na

  • projekt, funkcjonalność, adaptację do urządzeń mobilnych
  • zawartość contentową (treść – czy jest lokalna, a jeśli nie w całości, to jaka część, na ile jest wszechstronna, wykorzystanie grafik, zdjęć, materiałów wideo itp.)
  • sposób prezentacji reklam, w tym reklam natywnych i contentowych, innowacyjność w zakresie przekazu reklamowego
  • trendy rozwojowe na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy (kształtowanie się liczby użytkowników, zmiana uczestnictwa)
  • umiejętność angażowania użytkowników
  • potencjał tworzenia subskrypcji i społeczności
  • zmiany technologiczne wprowadzone na portalu w ciągu ostatniego roku

  Jury zwróci szczególną uwagę na kreatywność, intuicyjność użytkowania, projekt graficzny.

 8. Szczególne zasady w Kategorii FOTORELACJA, FOTOREPORTAŻ

  Ta nagroda jest przyznawana autorom zdjęć, fotorelacji lub fotoreportażu za szczególnie wyróżniające się prace, opublikowane na stronie internetowej. Jury będzie brało pod uwagę w szczególności:

  • wartość artystyczną
  • wartość informacyjną
  • poziom techniczny
  • kompozycję
 9. Szczególne zasady w Kategorii REPORTAŻ FILMOWY / FILM / MATERIAŁ WIDEO

  Ta nagroda jest przyznawana autorom reportaży filmowych, filmów lub materiałów wideo za szczególnie wyróżniające się prace, opublikowane na stronie internetowej. Jury będzie brało pod uwagę w szczególności:

  • wartość artystyczną
  • wartość informacyjną
  • poziom techniczny
  • kompozycję
 10.  Szczególne zasady dotyczące Nagrody PRO BONO PUBLICO im . Stefana Bratkowskiego

  Nagroda, co wyróżnia ją wśród innych, nie ma zamkniętego katalogu kategorii. Mogą być do niej zgłaszane ważne inicjatywy podejmowane przez lokalne redakcje, akcje społeczne realizowane z ich udziałem, ale także autorzy materiałów dziennikarskich podejmujących ważne społecznie tematy, w tym publikacje będące wynikiem śledztw dziennikarskich. Organizator nie wyklucza też wyróżniania osób szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną, poświęcających się dla innych, których postawa i poświęcenie są pokazywane w lokalnych mediach. Ważne, aby takie działania wpisywały się w ideę służby publicznej mediów.

 11. Zasady szczególne dla kategorii Local Creative Awards

  Nagroda zostanie przyznana portalowi internetowemu, który wyróżnia się kreatywnym podejściem w procesie funkcjonowania w sieci, oczywiście z uwzględnieniem lokalnego charakteru. Dotyczy to przede wszystkim wprowadzania w ciągu ostatnich 12 miesięcy innowacyjnych dla danego portalu rozwiązań. (nie muszą to być innowacje w skali ogólnej, a wystarczy, że będą one charakteryzowały się ponadprzeciętnym poziomem nowości i kreatywności w relacji do podobnych mediów). Jury zwróci uwagę w szczególności na:

  • Wykorzystanie różnych narzędzi w procesie redakcyjnym – wprowadzenie w dużym wymiarze treści video, audio, w tym podcastów, story
  • Zostaną docenione nowe modele biznesowe, a w szczególności działania skłaniajace użytkowników do płacenia za treści, takie jak subskrypcje, programy lojalnościowe
  • Budowanie interakcji z użytkownikami
  • Kreowanie nowych treści i nowatorskich form przekazu
  • Wprowadzanie nowych rozwiązań graficznych
  • Wprowadzanie nowych ciekawych funkcjonalności
  • Nowe formy w zakresie oferty promocyjno – reklamowej
  • Atrakcyjne przedsięwzięcia marketingowe
 12. Szczególne zasady dotyczące Nagrody Local Economy Award

  Nagroda zostanie przyznana za publikację dotyczącą lokalnej tematyki gospodarczej. Jury oceni nie tylko poziom warsztatowy publikacji, ale także sposób komunikatywnego i atrakcyjnego przekazu, ułatwiającego odbiorcy zrozumienie niełatwej tematyki ekonomicznej. Istotna będzie też funkcja informacyjna publikacji dająca możliwość poznania lokalnego życia gospodarczego, osiągnięć przedsiębiorców, często niedużych rodzinnych firm i ich wpływ na życie lokalnych społeczności.

 13. W głosowaniu nad wyborem laureatów Konkursu – spośród nominowanych – każdemu z członków jury Konkursu przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu.

 14.  W czasie finałowego posiedzenie jury przyznawane są nagrody w poszczególnych kategoriach. Nagrodę w danej kategorii uzyskuje ten z nominowanych materiałów, który uzyskał bezwzględną większość głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z materiałów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się dyskusję i ponowne głosowanie, w którym wystarczająca do wyłonienia zwycięzcy jest zwykła większość głosów.

 15. Z obrad jury sporządza się protokół, a całość obrad jest rejestrowana dźwiękowo i archiwizowana przez Organizatora.

Art. 6 Nagrody

Laureaci/laureatki nagrody “Local Media Awards 2021” w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości:

W kategoriach:

 1. news i reportaż filmowy/relacja wideo/film – I nagroda – 3000 zł, II nagroda – 2000 zł, III nagroda 1000 zł
 2. w kategorii zdjęcie i fotorelacja – dwie nagrody po 2500 zł
 3. w kategorii najlepszy portal internetowy dwie nagrody po 5000 zł
 4. Nagroda Pro Bono Publico im. red. Stefana Bratkowskiego – 10000 zł
 5. w kategorii Local Economy Award – I nagroda – 3000 zł, II nagroda – 2000 zł, III nagroda – 1000 zł
 6. w kategorii Local Creative Award  – 5000 zł

Nagroda pieniężna przekazywana jest na numer konta bankowego przesłanego przez laureata/tkę Organizatorowi na adres e-mail osoby upoważnionej przez Organizatora. Organizator wypłaca nagrodę z potrąceniem należnego 10 proc. podatku od nagrody.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są przez Organizatora i podawane do wiadomości na stronie www.localpress.pl.

Nagrody są finansowane przez Organizatora Konkursu oraz przez jego sponsorów i mecenasów.

Art. 7 Uregulowania w sprawie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Stowarzyszenie Mediów Lokalnych z siedzibą: 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A, Organizator Konkursu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w Konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, media) imion i nazwisk Zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w Konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
  • dostępu do podanych danych osobowych,
  • żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 7. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania Konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.
 8. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa, np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych.
 9. W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press do czasu jej wycofania.
 10. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora: e- mail: [email protected], listowny: ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin.

Art. 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby nominowane w poszczególnych kategoriach oraz nagrodzone, zostaną powiadomione o werdykcie kapituły konkursu telefonicznie lub e-mailowo. 
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 2 marca 2022 r. podczas gali finałowej konkursu. 
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nominowanych i nagrodzonych materiałów tekstowych, fotograficznych i wideo w wydawnictwach promujących kKonkurs, na portalu www.localpress.pl oraz w prowadzonych mediach społecznościowych. Art. 6 – Przetwarzanie danych osobowych i postanowienia końcowe 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku oraz autorskiego utworu uczestnika. 
 7. Więcej informacji na temat konkursu udziela: Biuro Zarządu, Julia Piotrowicz e-mail: [email protected]

Jarocin, w grudniu 2021 roku.